Warunki handlowe – Konsument

spółki: JC-Metal s.r.o. 

siedziba: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic 

adres sklepu: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic 

numer identyfikacji: 25366963 

spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C, sekcja 15824 

adres pocztowy do doręczeń: Vsetín, Bobrky 2298, ZIP 755 01, Republika Czeska 

adres e-mail: jc-metal@jc-metal.cz 

numer telefonu: +420 571 811 990 

sprzedaż towarów (narzędzia szybkomocujące do uniwersalnego mocowania obrabianych elementów, akcesoria spawalnicze) w sklepie internetowym pod adresem www.jcmetal.cz 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki handlowe“) spółki JC-Metal, s.r.o., z siedzibą Vsetín, Bobrky 2298, 755 01, numer identyfikacyjny tożsamy z REGON 25366963, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie (dalej „sprzedawca”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej pomiędzy sprzedawcą a osobą fizyczną - konsumentem (dalej „kupujący”) umowy sprzedaży (dalej „umowa sprzedaży”) podczas zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę i działa pod adresem www.jcmetal.cz za pośrednictwem interfejsu internetowego (dalej „interfejs internetowy sklepu”). 

1.2. Ponadto warunki handlowe regulują prawa i obowiązki stron umowy w zakresie korzystania ze strony internetowej sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.jcmetal.cz (dalej „strona internetowa“) oraz inne powiązane relacje prawne. Niniejsze warunki nie mają zastosowania w przypadku zakupu towaru od sprzedawcy przez osobę prawną lub osobę, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania swojego zawodu. 

1.3. Ustalenia inne, niż określone w warunkach handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Postanowienia zawarte w umowie sprzedaży są nadrzędne w stosunku do postanowień warunków handlowych. 

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży oraz niniejsze warunki handlowe podlegają ustawodawstwu Republiki Czeskiej. 

1.5. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienia pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych. 

Konto użytkownika 

1.6. Po rejestracji na stronie internetowej, kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika. Użytkownik może zamawiać towary ze swojego konta użytkownika (dalej „konto użytkownika“). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może składać zamówienia na towary również bez rejestracji - bezpośrednio z internetowego interfejsu sklepu. 

1.7. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz w trakcie procesu zamówienia towaru, kupujący ma obowiązek wskazać prawidłowe i prawdziwe dane. W przypadku zmiany danych, kupujący jest zobowiązany aktualizować je na koncie użytkownika. Sprzedawca uznaje, że informacje wskazane na koncie użytkownika oraz na zamówieniu towarów są prawidłowe. 

1.8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem użytkownika. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego. 

1.9. Kupujący nie może udostępniać konta użytkownika osobom trzecim. 

1.10. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika w szczególności, gdy kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub jeżeli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków handlowych). 

1.11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia prac serwisowych sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub serwisu sprzętu i oprogramowania osób trzecich. 

Zawarcie umowy sprzedaży 

1.12. Internetowy interfejs sklepu zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedawcę, w tym ceny poszczególnych, oferowanych produktów. Oferta towarów i ich ceny są aktualne w okresie, w którym prezentowane są w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie zobowiązuje sprzedawcy do zawarcia umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Kompletna oferta towarów na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tychże towarów. 

1.13. Interfejs internetowy zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów prezentowane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują w przypadku dostawy na terytorium Republiki Czeskiej. 

1.14. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o: 

– zamawianym towarze (kupujący „wkłada“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka na interfejsie internetowym sklepu), 

– cenie oraz wartości podatku VAT, sposobie płatności za towar, informacje o wybranej metodzie dostawy zamawianego towaru oraz 

– o kosztach związanych z dostawą towaru 

(dalej „zamówienie“). 

1.15. Przed odesłaniem sprzedającemu zamówienia, kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez siebie w zamówieniu, co umożliwia m.in. wykrycie i poprawienie błędów powstałych w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie sprzedawcy, klikając na przycisk „wysłać zamówienie”. Sprzedawca przyjmuje Informacje podane w zamówieniu za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenia jego otrzymanie pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego wskazany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „adres elektroniczny kupującego“). 

1.16. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena towaru, szacowane koszty dostawy), sprzedawca może zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub przez telefon). 

1.17. Stosunek umowny między sprzedawcą i kupującym zostaje zawiązany wraz z doręczeniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. 

1.18. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, szczególnie z osobami, które wcześniej znacząco naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedawcy. 

1.19. Przy zawieraniu umowy sprzedaży, kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość. Kupujący pokrywa koszty poniesione w związku z wykorzystywaniem środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy sprzedaży (koszty połączenia z internetem, koszty rozmów telefonicznych). 

Cena towaru i Warunki płatności 

1.20. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży mogą zostać opłacone przez kupującego w następujący sposób: 

– gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem Bobrky 2298, 755 01 Vsetín 

– gotówką za pobraniem pod adresem wskazanym przez kupującego w zamówieniu; 

– bezgotówkowo przelewem (lub kartą płatniczą) na rachunek bankowy sprzedającego (dalej jako „rachunek sprzedającego“); 

1.21. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany opłacić również koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. Koszty dostawy i opakowania określa cennik usługi transportowej. 

1.22. W przypadku płatności gotówkowych lub w przypadku płatności za pobraniem, cena sprzedaży zostanie zapłacona przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych, termin płatności wynosi 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 

1.23. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący uiści cenę zakupu towaru podając w tytule przelewu wariabilny (zmienny) symbol płatności. 

1.24. Sprzedający, zwłaszcza jeżeli nie otrzyma dodatkowego potwierdzenia zamówienia od kupującego (art. 1.16.), może domagać się zapłaty całej ceny z góry jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu. 

1.25. Ewentualne rabaty przyznane kupującemu przez sprzedawcę nie łączą się. 

1.26. Przy wysyłce towaru sprzedawca wystawi kupującemu fakturę - dokument sprzedaży dotyczący płatności dokonanych na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT). Dokument sprzedaży – faktura jest wystawiana przez sprzedawcę kupującemu po zapłaceniu ceny towaru a następnie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego. 

Odstąpienie od umowy sprzedaży 

1.27 Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W takim przypadku kupujący nie musi podawać przyczyn odstąpienia od umowy. 

1.28 Sprzedawca zwróci kupującemu kwotę odpowiadającą cenie zakupionego towaru oraz kosztom poniesionym na jego dostawę w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. 

1.29. Z uwagi na to, że odstąpienie od umowy następuje w całości, sprzedawca zwróci lub zrekompensuje kupującemu a kupujący sprzedawcy wszelkie wszystkie zrealizowane świadczenia. 

1.30 Kupujący może odstąpić od umowy, informując sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej na adresie e-mail jc-metal@jc-metal.cz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pisemnie w siedzibie sprzedawcy. Przy odstąpieniu od umowy konieczne jest podanie numeru zamówienia, symbolu zmiennego, daty zakupu oraz przedłożenie oryginału dowodu zakupu towaru. 

1.31 Jeżeli kupujący odebrał już towar, odsyła go z powrotem do siedziby sprzedawcy na następujących warunkach: 

– towar musi być w odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu 

– towar nie może być używany 

– towar nie może być uszkodzony 

– towar musi być kompletny 

1.32. Koszty zwrotu towaru sprzedawcy ponosi kupujący. W przypadku, gdy towar zwrócony sprzedawcy będzie uszkodzony w sposób wskazujący na naruszenie obowiązków kupującego, sprzedawca może wnieść o odszkodowanie od kupującego odpowiadające stopniowi uszkodzenia towaru i potrącić odpowiednią kwotę z kwoty zwrotu dla kupującego. 

Transport i dostawa towaru 

1.33. Sposób dostawy towaru zostaje określony przez sprzedawcę, chyba że umowa sprzedaży przewiduje inaczej. Jeżeli rodzaj transportu jest uzgodniony na życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim rodzajem transportu. 

1.34. Jeżeli umowa zobowiązuje sprzedawcę do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w czasie dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru podczas dostawy, sprzedający ma prawo żądać opłaty za przechowywanie w wysokości 100 CZK (słownie: sto koron czeskich) a także jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

1.35. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub dostawa zrealizowana jest w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, ewentualnie kosztów związanych z innym sposobem dostawy. 

1.36. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, które mogłoby świadczyć o nieautoryzowanym otwarciu przesyłki, nabywca nie ma obowiązku odbierania przesyłki od przewoźnika. 

Odpowiedzialność za wady, gwarancja reklamacje 

1.37. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że w chwili odbioru towar jest wolny wad. Sprzedawca w szczególności gwarantuje kupującemu, że w czasie obioru towaru, 

a) towar posiada ustalone właściwości lub cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta, a których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie dotyczących towaru materiałów reklamowych, 

b) towar może być wykorzystany w celu, który podaje sprzedawca lub do którego tego rodzaju produkt zazwyczaj jest używany, 

c) towar jakością lub wykonaniem odpowiada próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru, 

d) ilość, wymiary oraz masa towaru są właściwe oraz 

e) towar jest zgodny z wymogami przepisów prawa. 

1.38. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odebrania towaru, przyjmuje się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru. 

1.39. Sprzedawca odpowiada również za wady towaru powstałe po otrzymaniu towaru przez kupującego w okresie gwarancyjnym, który wynosi 24 miesiące. 

1.40. Okres gwarancji biegnie od dnia odbioru towaru przez kupującego. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycie produktu lub jego części w wyniku użytkowania. W takim przypadku mniejsza żywotność produktu nie może być traktowana jako wada i nie podlega reklamacji. 

1.41. Na żądanie kupującego sprzedawca wystawi pisemne potwierdzenie o terminie oraz zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za powstałe wady. Sprzedawca wskaże również, w jaki sposób kupujący może dochodzić swoich praw u sprzedawcy w związku z powstałymi wadami. 

1.42. W przypadku wad stanowiących rażące naruszenie umowy (niezależnie od ich naprawienia lub nieusuwalności) kupujący może wezwać sprzedawcę: 

– do dostarczenia nowego, pełnowartościowego towaru lub dostarczenie brakującego towaru 

– do naprawienia usterki 

– do udzielenia rabatu z ceny zakupu 

– do zwrotu ceny zakupu po odstąpieniu od umowy. 

1.43. Za rażące naruszenie umowy uważa się sytuację, gdy strona świadomie naruszyła warunki umowy w chwili jej zawarcia wiedząc, że w przypadku stwierdzenia istniejących wad druga strona umowy nigdy nie zawarłaby umowy. 

1.44. W przypadku wad stanowiących istotne naruszenie umowy (niezależnie od ich naprawienia lub nieusuwalności) kupujący może żądać od sprzedawcy: 

– usunięcia wady 

– udzielenia odpowiedniego rabatu z ceny zakupu. 

1.45. Jeśli po naprawie usterki powtarzają się (tj.trzecia reklamacja dotycząca tej samej wady lub czwarta reklamacja dotyczące innej wady) lub jeśli towar posiada co najmniej 3 usterki jednocześnie, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy. 

Reklamacja 

1.46. W okresie gwarancji, w przypadku stwierdzenia przez klienta wady zakupionego towaru, która nie była spowodowana niewłaściwym użytkowaniem, klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru. 

1.47. Przez wadę rozumie się taki stan, w którym dostarczony przez sprzedawcę towar nie posiada uzgodnionych lub ogólnie oczekiwanych właściwości, nie może być używany zgodnie z umową lub swoim zwykłym przeznaczeniem, jest niekompletny lub został dostarczony w nieodpowiedniej ilości lub w jakikolwiek inny sposób nie odpowiada ustawowym lub uzgodnionym parametrom. 

1.48. Jeśli kupujący chce reklamować towar, wyśle formularz reklamacyjny na adres sprzedawcy, podając nazwę towaru, numer seryjny, datę sprzedaży, magazyn sprzedaży oraz opis wady. 

1.49. W ciągu dwóch dni roboczych kupującemu zostanie przesłana informacja o dalszym postępowaniu reklamacyjnym, adres punktu serwisowego lub adres, na który kupujący prześle reklamowany towar. 

1.50. Konieczne jest przesłanie reklamowanego towaru w oryginalnym lub innym, odpowiednim opakowaniu transportowym, ponieważ sprzedawca, ani firma transportowa nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne przed odebraniem towaru sprzedającemu z powodu niewystarczającego opakowania ochronnego. 

1.51. Sprzedawca lub serwis oceni zasadność reklamacji towaru i po dokonaniu oceny powiadomi kupującego pocztą elektroniczną lub w inny, wybrany przez kupującego sposób o sposobie załatwienia reklamacji. Następnie kupujący zostanie poproszony o odebranie reklamowanego towaru. Termin na załatwienie reklamacji to trzydzieści dni. 

Inne prawa i obowiązki stron umowy 

1.52. Kupujący nabywa prawo własności po zapłaceniu pełnej ceny zakupu towaru. Niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru w dniu dostawy i odbioru towaru. 

1.53. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań umożliwiających jemu lub osobom trzecim niewłaściwe wykorzystanie lub manipulację oprogramowaniem lub innymi komponentami tworzącymi interfejs internetowy sklepu. 

1.54. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie interfejsu sklepu internetowego. Interfejs internetowy sklepu może być używany tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego przeznaczeniem. 

1.55. Umowę sprzedaży zawiera się w języku czeskim. 

1.56. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub korzystania z witryny z naruszeniem jej przeznaczenia. 

Informacja o przetwarzaniu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1.57. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, nazwa firmy, 

c) adres zamieszkania lub siedziby firmy, 

d) numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej, 

e) numer telefonu, adres e-mail 

1.58. Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy przez okres 2 lat oraz za zgodą kupującego w celach reklamowych przez okres 10 lat. 

1.59. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kupującemu przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do korekty; 

c) prawo do usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; a także 

f) prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych. 

1.60. Kupujący może dochodzić swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem e-mail jc-metal@jc-metal.cz 

1.61. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane osobowe (do rejestracji, na koncie użytkownika, w zamówieniu z internetowego interfejsu sklepu) muszą być prawidłowe i prawdziwe a o zmianie swoich danych osobowych niezwłocznie poinformuje sprzedającego. 

1.62. Sprzedawca jako administrator danych osobowych działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „Rozporządzenie RODO”), 

Doręczenia 

1.63. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi być dostarczona drugiej stronie umowy pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej (zgodnie z wyborem nadawcy). Kupujący otrzymuje korespondencję na adres e- mail podany na jego koncie użytkownika. 

1.64. Wiadomość została doręczona: 

– w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną - w momencie jej odebrania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może być zabezpieczona przez certyfikat, 

– w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych - w momencie odebrania przesyłki przez adresata, 

– w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych - również poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi przyjęcia przesyłki, 

– w przypadku doręczenia za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych po upływie dziesięciu (10) dni od próby doręczenia przesyłki i jej awizowania - jeżeli przesyłka przechowywana jest u dostawcy usług pocztowych, nawet jeżeli adresat nie wiedział o awizowaniu przesyłki. 

Postanowienia końcowe 

1.65. Jeżeli relacje związane z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony w umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek podlega prawu czeskiemu. 

1.66. Jeśli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieaktualne, postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego treść jest jak najbardziej zbliżona do postanowienia nieaktualnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień pozostaje bez wpływu dla ważności pozostałych postanowień. 

1.67. Spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a kupującym rozstrzygają sądy właściwe rzeczowo i miejscowo. Kupujący, który nie nabywa towarów do realizacji celów prowadzonej działalności gospodarczej lub handlowe konsument, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z Czeską Inspekcją Handlową (www.coi.cz). Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta. Pozew można złożyć nie później niż 1 rok od daty, w której konsument po raz pierwszy skorzystał ze swojego prawa, będącego przedmiotem sporu ze sprzedawcą. Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz) nadzoruje wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konsumentów. 

1.68. Prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych warunkach, reguluje ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów. z późniejszymi zmianami. 

Warunki handlowe – Biznesmen

spółki: JC-Metal s.r.o. 

siedziba: Vsetín, Bobrky 2298, ZIP 755 01, Republika Czeska 

adres sklepu: Vsetín, Bobrky 2298, ZIP 755 01, Republika Czeska 

numer identyfikacyjny: 25366963 

spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C, sekcja 15824 

adres pocztowy do doręczeń: Vsetín, Bobrky 2298, ZIP 755 01, Republika Czeska 

adres e-mail: jc-metal@jc-metal.cz 

numer telefonu: +420 571 811 990 

sprzedaż towarów (narzędzia szybkomocujące do uniwersalnego mocowania obrabianych przedmiotów, pomoce spawalnicze) za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.jcmetal.cz 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej „warunki handlowe“) spółki JC-Metal, s.r.o., z siedzibą Vsetín, Bobrky 2298, 755 01, numer identyfikacyjny tożsamy z REGON
25366963, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie (dalej „sprzedawca”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej pomiędzy sprzedawcą a osobą fizyczną - konsumentem (dalej „kupujący”) umowy sprzedaży (dalej „umowa sprzedaży”) podczas zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy. Niniejsze ogólne warunki nie obowiązują konsumentów. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę i działa pod adresem www.jcmetal.cz za pośrednictwem interfejsu internetowego (dalej „interfejs internetowy sklepu”). 

1.2. Ponadto warunki handlowe regulują prawa i obowiązki stron umowy w zakresie korzystania ze strony internetowej sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.jcmetal.cz (dalej „strona internetowa“) oraz inne powiązane relacje prawne. Niniejsze warunki nie mają zastosowania w przypadku zakupu towaru od sprzedawcy przez osobę prawną lub osobę, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej. 

1.3. Ustalenia inne, niż określone w warunkach handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Postanowienia zawarte w umowie sprzedaży są nadrzędne w stosunku do postanowień warunków handlowych. 

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży oraz niniejsze warunki handlowe podlegają ustawodawstwu Republiki Czeskiej. 

1.5. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienia pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych. 

Konto użytkownika 

1.6. Po rejestracji na stronie internetowej, kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika. Użytkownik może zamawiać towary ze swojego konta użytkownika (dalej „konto użytkownika“). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może składać zamówienia na towary również bez rejestracji - bezpośrednio z internetowego interfejsu sklepu. 

1.7. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz w trakcie procesu zamówienia towaru, kupujący ma obowiązek wskazać prawidłowe i prawdziwe dane. W przypadku zmiany danych, kupujący jest zobowiązany aktualizować je na koncie użytkownika. Sprzedawca uznaje, że informacje wskazane na koncie użytkownika oraz na zamówieniu towarów są prawidłowe. 

1.8. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem użytkownika. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego. Jeśli sprzedawca naruszy ten obowiązek, istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do konta użytkownika kupującego. 

1.9. Kupujący nie może udostępniać konta użytkownika osobom trzecim. 

1.10. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika w szczególności, gdy kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub jeżeli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków handlowych). 

1.11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia prac serwisowych  sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub serwisu sprzętu i oprogramowania osób trzecich. 

Zawarcie umowy sprzedaży 

1.12. Internetowy interfejs sklepu zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedawcę, w tym ceny poszczególnych, oferowanych produktów. Ceny towarów podano z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz wszystkich powiązanych opłat. Oferta towarów i ich ceny są aktualne w okresie, w którym prezentowane są w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie zobowiązuje sprzedawcy do zawarcia umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Kompletna oferta towarów na interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tychże towarów. 

1.13. Interfejs internetowy zawiera także informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów prezentowane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują w przypadku dostawy na terytorium Republiki Czeskiej. 

1.14. W celu zamówienia towaru, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o: 

– zamawianym towarze (kupujący „wkłada“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka na interfejsie internetowym sklepu), 

– cenie oraz wartości podatku VAT, sposobie płatności za towar, informacje o wybranej metodzie dostawy zamawianego towaru oraz 

– o kosztach związanych z dostawą towaru 

(dalej „zamówienie“). 

1.15. Przed odesłaniem sprzedającemu zamówienia, kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone przez siebie w zamówieniu, co umożliwia m.in. wykrycie i poprawienie błędów powstałych w trakcie wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie sprzedawcy, klikając na przycisk „wysłać zamówienie”. Sprzedawca przyjmuje Informacje podane w zamówieniu za prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenia jego otrzymania pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego wskazany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „adres elektroniczny kupującego“). 

1.16. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena towaru, szacowane koszty dostawy), sprzedawca może zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub przez telefon). 

1.17. Stosunek umowny między sprzedawcą i kupującym zostaje zawiązany wraz z doręczeniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego. 

1.18. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, szczególnie z osobami, które wcześniej znacząco naruszyły swoje zobowiązania wobec sprzedawcy. 

1.19. Przy zawieraniu umowy sprzedaży, kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość. Kupujący pokrywa koszty poniesione w związku z wykorzystywaniem środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy sprzedaży (koszty połączenia z internetem, koszty rozmów telefonicznych). 

Cena towaru i Warunki płatności 

1.20. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży mogą zostać opłacone przez kupującego w następujący sposób: 

– gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem Bobrky 2298, 755 01 Vsetín 

– gotówką za pobraniem pod adresem wskazanym przez kupującego w zamówieniu; 

– bezgotówkowo przelewem (lub kartą płatniczą) na rachunek bankowy sprzedającego (dalej „rachunek sprzedającego“); 

1.21. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany opłacić również koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. Koszty dostawy i opakowania określa cennik usługi transportowej. 

1.22. W przypadku płatności gotówkowych lub w przypadku płatności za pobraniem, cena sprzedaży zostanie zapłacona przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych, termin płatności wynosi 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. 

1.23. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący uiści cenę zakupu towaru podając w tytule przelewu wariabilny (zmienny) symbol płatności. 

1.24. Sprzedający, zwłaszcza jeżeli nie otrzyma dodatkowego potwierdzenia zamówienia od kupującego (art. 1.16.), może domagać się zapłaty całej ceny z góry jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu. 

1.25. Ewentualne rabaty przyznane kupującemu przez sprzedawcę nie łączą się. 

1.26. Przy wysyłce towaru sprzedawca wystawi kupującemu fakturę - dokument sprzedaży dotyczący płatności dokonanych na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT). Dokument sprzedaży – faktura jest wystawiana przez sprzedawcę kupującemu po zapłaceniu ceny towaru a następnie wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego. 

Odstąpienie od umowy sprzedaży 

1.27. Od umowy sprzedaży odstąpić można wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawa. 

1.28. W razie odstąpienia od umowy w myśl art. 1.27 warunków handlowych, umowę sprzedaży traktuje się jako nieważną w całości. 

1.29. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni roboczych od przesłania zawiadomienia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. 

1.30. W ciągu dziesięciu (10) dni od zwrotu towaru przez kupującego zgodnie z art. 1.29. warunków handlowych, sprzedawca może ocenić zwrócony towar, zwłaszcza pod kątem uszkodzeń oraz całkowitego lub częściowego zużycia zwracanego towaru. 

1.31. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 1.27 warunków handlowych, sprzedawca zwróci kupującemu cenę zakupu (z wyłączeniem kosztów dostawy) przelewem na wskazany przez kupującego rachunek, nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni od końca okresu weryfikacji towaru zgodnie z art 1.30. warunków handlowych. Sprzedawcy przysługuje również prawo do zwrotu ceny zakupu w gotówce przy zwrocie towaru przez kupującego. 

1.32. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towar zwrócony przez niego będzie uszkodzony albo całkowicie lub częściowo zużyty, sprzedawca ma prawo do rekompensaty z tytułu obniżenia wartości towaru. Rekompensatę za niepełnowartościowy towar sprzedawca może potrącić ze środków do zwrotu z tytułu zwrotu towaru. 

Transport i dostawa towaru 

1.33. Sposób dostawy towaru zostaje określony przez sprzedawcę, chyba że umowa sprzedaży przewiduje inaczej. Jeżeli rodzaj transportu jest uzgodniony na życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim rodzajem transportu. 

1.34. Jeżeli umowa zobowiązuje sprzedawcę do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w czasie dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru podczas dostawy, sprzedający ma prawo żądać opłaty za przechowywanie w wysokości 100 CZK (słownie: sto koron czeskich) a także jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

1.35. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub dostawa zrealizowana jest w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, ewentualnie kosztów związanych z innym sposobem dostawy. 

1.36. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, które mogłoby świadczyć o nieautoryzowanym otwarciu przesyłki, nabywca nie ma obowiązku odbierania przesyłki od przewoźnika. Podpisując list przewozowy kupujący potwierdza, że ​​przesyłka spełnia wszystkie warunki oraz, że ewentualne późniejsze roszczenia z tytułu zniszczenia opakowania przesyłki nie mogą być uwzględniane. 

Odpowiedzialność za wady 

1.38. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy, podlegają ogólnym, obowiązującym przepisom prawa w szczególności kodeksowi cywilnemu i przepisom powiązanym. 

1.39. Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać kupującemu pełnowartościowy produkt zgodny z umową sprzedaży. Zgodność z umową sprzedaży oznacza, że towar posiada ustalone właściwości lub cechy lub opisane przez producenta lub jego przedstawiciela, których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie dotyczących towaru materiałów reklamowych a właściwości użytkowe produktu są zgodne dla tego typu produktu, ilość, wymiary oraz masa towaru są odpowiednie a towar jest zgodny z wymogami przepisów prawa i można go używać w celu, w którym został wyprodukowany lub w którym się go standardowo stosuje. 

1.40. Jeżeli w chwili odbioru przez kupującego towar nie jest zgodny z umową sprzedaży (dalej "niezgodność z umową sprzedaży"), kupujący ma prawo wezwać sprzedawcę do niezwłocznego, bezpłatnego doprowadzenia towaru do stanu odpowiadającego umowie sprzedaży lub jego naprawy. Jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, kupujący może żądać odpowiedniego rabatu na zakup towaru lub odstąpić od umowy. Nie obowiązuje to, jeżeli 

kupujący przed odbiorem towaru o niezgodności z umową sprzedaży wiedział lub niezgodność z umową sprzedaży sam spowodował. 

1.41. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad towaru spowodowanych jego użytkowaniem. 

1.42. Praw kupującego wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady kupujący dochodzi u sprzedawcy pod adresem jego siedziby. Naprawy oraz wszelkie usługi serwisowe są wykonywane przez sprzedawcę. 

Inne prawa i obowiązki stron umowy 

1.43. Kupujący nabywa prawo własności po zapłaceniu pełnej ceny zakupu towaru. Niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru w dniu dostawy i odbioru towaru. 

1.44. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań umożliwiających jemu lub osobom trzecim niewłaściwe wykorzystanie lub manipulację oprogramowaniem lub innymi komponentami tworzącymi interfejs internetowy sklepu. 

1.45. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie interfejsu sklepu internetowego. Interfejs internetowy sklepu może być używany tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego przeznaczeniem. 

1.46. Umowę sprzedaży zawiera się w języku czeskim. 

1.47. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub korzystania z witryny z naruszeniem jej przeznaczenia. 

Informacja o przetwarzaniu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1.48. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko, nazwa firmy, 

c) adres zamieszkania lub siedziby firmy, 

d) numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej, 

e) numer telefonu, adres e-mail 

1.49. Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy przez okres 2 lat oraz za zgodą kupującego w celach reklamowych przez okres 10 lat. 

1.50. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kupującemu przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do korekty; 

c) prawo do usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; a także 

f) prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych. 

1.51. Kupujący może dochodzić swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem e-mail jc-metal@jc-metal.cz 

1.52. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane osobowe (do rejestracji, na koncie użytkownika, w zamówieniu z internetowego interfejsu sklepu) muszą być prawidłowe i prawdziwe a o zmianie swoich danych osobowych niezwłocznie poinformuje sprzedającego. 

1.53. Sprzedawca jako administrator danych osobowych działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „Rozporządzenie RODO”), 

Doręczenia 

1.54. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi być dostarczona drugiej stronie umowy pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej (zgodnie z wyborem nadawcy). Kupujący otrzymuje korespondencję na adres e- mail podany na jego koncie użytkownika. 

1.55. Wiadomość została doręczona: 

– w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną - w momencie jej odebrania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może być zabezpieczona przez certyfikat, 

– w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych - w momencie odebrania przesyłki przez adresata, 

– w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych - również poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi przyjęcia przesyłki, 

– w przypadku doręczenia za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych po upływie dziesięciu (10) dni od próby doręczenia przesyłki i jej awizowania - jeżeli przesyłka przechowywana jest u dostawcy usług pocztowych, nawet jeżeli adresat nie wiedział o awizowaniu przesyłki. 

Postanowienia końcowe 

1.56. Jeżeli relacje związane z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony w umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek podlega prawu czeskiemu. 

1.57. Jeśli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieaktualne, postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego treść jest jak najbardziej zbliżona do postanowienia nieaktualnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień pozostaje bez wpływu dla ważności pozostałych postanowień. 

1.58. Spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a kupującym rozstrzygają sądy właściwe rzeczowo i miejscowo. 

1.59. Prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszych warunkach, reguluje ustawa nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny z późniejszymi zmianami. 

Otrzymuj informację o nowościach i wyprzedażach

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.