Obchodní podmínky

Obchodní podmínky CZ – Spotřebitel
 

společnosti: JC-Metal s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic

adresa provozovny: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic

identifikační číslo: 25 366 963

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15824

poštovní adresa pro doručování: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic

adresa pro doručování elektronické pošty: jc-metal@jc-metal.cz

telefonní číslo: 571 811 990

pro prodej zboží (rychloupínacího nářadí pro univerzální upínání obrobků, pomůcky pro svařování) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jcmetal.cz

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JC-Metal s.r.o., se sídlem Vsetín, Bobrky 2298, 755 01 identifikační číslo: 25366963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jcmetal.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jcmetal.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky se řídí právem ČR.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uživatelský účet
1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Uzavření kupní smlouvy
1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– výše kupní ceny a DPH, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující  prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen potvrzení objednávky), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.18. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Cena zboží a Platební podmínky
1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bobrky 2298, 755 01 Vsetín

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostně převodem (příp. platební kartou) na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady na dodání a balení jsou stanoveny ceníkem přepravní služby.

1.22. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.16), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

1.25. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.26. Spolu s expedicí zboží vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a může jej na základě žádosti kupujícího zaslat v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 
Odstoupení od kupní smlouvy
1.27 Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě nemusí kupující uvádět důvody, které jej vedou k odstoupení od smlouvy.

1.28 Prodávající kupujícímu vrátí finanční částku, která bude odpovídat ceně zakoupeného zboží a vynaloženým nákladům na jeho dodání ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vratka bude realizována stejnou metodou, jakou prodávající od kupujícího jeho platbu převzal.

1.29 Vzhledem k tomu, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

1.30 Kupující může od smlouvy odstoupit oznámením odstoupení od smlouvy prodávajícímu elektronickou formou na e-mailovou adresu jc-metal@jc-metal.cz nebo prostřednictvím služeb poštovní přepravy nebo písemně v provozovně prodávajícího. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

1.31 Pokud již kupující zboží převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího za těchto podmínek:

- zboží musí být v odpovídajícím obalu, aby bylo zabráněno jeho poškození

- zboží nesmí být použité

- zboží nesmí být poškozené

- zboží musí být kompletní

1.32 Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Pro případ, že je zboží vráceno zpět prodávajícímu poškozené porušením některé z povinností náležející kupujícímu, může prodávající uplatnit nárok na náhradu škody odpovídající míře poškození daného zboží vůči kupujícímu a započíst jej na částku určenou k vrácení kupujícímu.

 

Přeprava a dodání zboží
1.33. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v objednávce stanoveno jinak.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.35. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.36. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace
1.37. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.38. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.39. Prodávající dále odpovídá za vady zboží, které vzniknou po převzetí zboží kupujícím v záruční době, která činí 24 měsíců.

1.40. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho části způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

1.41. Na požádání kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu, a to v písemné formě, po jakou dobu, v jakém rozsahu, nese své povinnosti vyplývající z jím poskytnutého vadného plnění.

Rovněž prodávající též uvede, jakým způsobem může kupující práva z vadného plnění u prodávajícího uplatnit.

1.42. Kupující může po prodávajícím požadovat v případě vad, které znamenají podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na jejich odstranitelnost nebo neodstranitelnost):

- dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci

- odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy.

1.43. Za podstatné porušení smlouvy se považuje takové porušení smlouvy, o němž strana, která smlouvu porušila, již při uzavření smlouvy, věděla nebo musela vědět, že by v případě, pokud by druhá smluvní strana takovou vadu předvídala, nikdy by smlouvu neuzavřela.

1.44. Kupující může po prodávajícím požadovat v případě vad, které znamenají nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na jejich odstranitelnost nebo neodstranitelnost):

- odstranění vady

- přiměřenou slevu z kupní ceny.

1.45. Vyskytne-li se odstranitelné vada po opravě zboží opakovaně (tj. třetí reklamace totožné vady nebo čtvrtá reklamace odlišné vady) či v případě, že má zboží nejméně tři vady současně, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího výměnu předmětného zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 

Reklamace
1.46. Pokud zákazník objeví na zakoupeném výrobku v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží.

1.47. Vadou se pro tyto účely rozumí zejména stav, kdy zboží dodané prodávajícím nemá sjednané nebo obecně očekávané vlastnosti, kdy zboží nelze užít k jeho sjednanému nebo obvyklému účelu, zboží není kompletní nebo neodpovídá jeho množství, případně jakkoli jinak neodpovídá zákonným nebo sjednaným parametrům.

1.48. Pokud chce kupující reklamovat zboží, zašle na adresu prodávajícího reklamační formulář, kde uvede název zboží, výrobní číslo, datum prodeje, prodejní sklad a popis závady.

1.49. Do dvou pracovních dnů budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace, adresa servisního střediska či adresa, kam kupující zašle reklamované zboží.

1.50. Reklamované zboží je nezbytné zasílat v originálním nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající ani přepravní společnost neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží zpět prodávajícímu, a to v důsledku nedostatečného ochranného obalu zboží.

1.51. Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, případně jiným způsobem, který si kupující zvolí, o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran
1.52. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci dnem předání a převzetí zboží.

1.53. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.54. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.55. Kupní smlouvu lze uzavřít v jazyce českém.

1.56. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Informace o zpracování a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.57. Prodávající zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení, obchodní firma,

c) adresa bydliště nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo, e-mailová adresa

1.58. Údaje jsou zpracovávány k plnění povinností prodávajícího ze smluvního vztahu po dobu 2 let a se souhlasem kupujícího k reklamním účelům po dobu 10 let.

1.59. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má kupující následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

1.60. Všechna práva může kupující uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese jc-metal@jc-metal.cz. 

1.61. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.62. Prodávající jakožto správce osobních údajů dále postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”),

 

Doručování
1.63. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.64. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Závěrečná ustanovení
1.65. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

1.66. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.67. Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně a místně příslušné soudy.

Kupující, který nekupuje zboží za účelem obchodní nebo podnikatelské činnosti - spotřebitel, má právo na využití mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zahajováno na návrh spotřebitele. Návrh je možné ze strany spotřebitele podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.68. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obchodní podmínky CZ – Podnikatel
 

společnosti: JC-Metal s.r.o.

se sídlem: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic

adresa provozovny: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic

identifikační číslo: 25 366 963

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 15824

poštovní adresa pro doručování: Vsetín, Bobrky 2298, PSČ 755 01, Czech Republic

adresa pro doručování elektronické pošty: jc-metal@jc-metal.cz

telefonní číslo: 571 811 990

 

pro prodej zboží (rychloupínacího nářadí pro univerzální upínání obrobků, pomůcky pro svařování) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jcmetal.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JC-Metal s.r.o., se sídlem Vsetín, Bobrky 2298, 755 01 identifikační číslo:25366963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto všeobecné podmínky se nevztahují na spotřebitele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jcmetal.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jcmetal.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky se řídí právem ČR.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uživatelský účet
1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. V případě, že prodávající tuto povinnost poruší, je možné zneužití přístupu k uživatelskému účtu kupujícího.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Uzavření kupní smlouvy
1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– výše kupní ceny a DPH, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen potvrzení objednávky), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.18. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Cena zboží a Platební podmínky
1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bobrky 2298, 755 01 Vsetín

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostně převodem (příp. platební kartou) na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady na dodání a balení jsou stanoveny ceníkem přepravní služby

1.22. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.16), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

1.25. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.26. Spolu s expedicí zboží vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a může jej na základě žádosti kupujícího zaslat v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Odstoupení od kupní smlouvy
1.27. Od kupní smlouvy lze odstoupit toliko v případech, které jsou stanoveny v obecné právní úpravě.

1.28. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.27 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

1.29. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

1.30. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 1.29 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.27 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 1.30 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

1.32. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Přeprava a dodání zboží
1.33. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v objednávce stanoveno jinak.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.35. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.36. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Odpovědnost za vady
1.38. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem a předpisy na něj navazujícími.

1.39. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.40. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

1.41. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho užíváním.

1.42. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Opravy stejně jako veškerý servis je prováděn prodávajícím.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran
1.43. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci dnem předání a převzetí zboží.

1.44. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.45. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.46. Kupní smlouvu lze uzavřít v jazyce českém.

1.47. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Informace o zpracování a souhlas se zpracováním osobních údajů
1.48. Prodávající zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení, obchodní firma,

c) adresa bydliště nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo, e-mailová adresa

1.49. Údaje jsou zpracovávány k plnění povinností prodávajícího ze smluvního vztahu po dobu 2 let a se souhlasem kupujícího k reklamním účelům po dobu 10 let.

1.50. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má kupující následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

1.51. Všechna práva může kupující uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese jc-metal@jc-metal.cz.

1.52. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

1.53. Prodávající jakožto správce osobních údajů dále postupuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR”),

 

Doručování
1.54. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.55. Zpráva je doručena:

– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

– v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Závěrečná ustanovení
1.56. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

1.57. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.58. Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší věcně a místně příslušné soudy.

1.59. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.